Situatie Tennispark Marlot


publicatiedatum: 03 February 2020
<please find translation below>
 
Geachte relatie van Tennispark Marlot,
 

De laatste weken bereiken ons met enige regelmaat verontrustende berichten dat Tennispark Marlot en het daar spelende HLTC Marlot na 1 april 2020 niet meer zou bestaan.

Om misverstanden te voorkomen en onjuiste berichtgeving te ontzenuwen, willen wij u graag informeren over de huidige situatie van Tennispark Marlot, de tennisclub HLTC Marlot en de tennisschool Van Hal Tennis.

Het is pertinent onjuist dat Tennispark Marlot en HLTC Marlot niet zullen worden voortgezet na 1 april 2020. Het is eveneens onjuist dat wij (Exploitatie Marlot) voornemens zijn om per 1 april 2020 te vertrekken.

De duur van het huurcontract is het afgelopen jaar onderwerp geweest van een juridische procedure. Ervan uitgaande dat er slechts huur voor 3 jaar zou zijn, heeft Tennispark Marlot BV (eigenaar van het tennispark) gemeend per 1 april 2020 het lopende huurcontract te kunnen opzeggen. Die opzegging heeft naar onze mening geen effect als wij in hoger beroep alsnog gelijk krijgen over de (eenzijdige) optie die wij naar onze mening hebben om de huur met nog eens 3 jaar te verlengen. Tegen de uitspraak (die uitgaat van 3 jaar) hebben wij hoger beroep aangetekend. Dat hoger beroep schort de uitspraak op.

Dat wij hoger beroep hebben aangetekend, zal u als regelmatige bezoeker van Tennispark Marlot gelet op  alle inspanningen die we de afgelopen jaren hebben gedaan om het park, de club en de horeca weer levensvatbaar te maken, niet verbazen. Overigens hopen wij dat er wellicht ook in overleg een minnelijke oplossing zal worden bereikt.

In afwachting van deze procedure cq overleg zullen wij alles in het werk stellen om de faciliteiten (tennisbanen en horeca) die u de afgelopen jaren heeft mogen ervaren, voort te zetten en waar mogelijk te optimaliseren. 

Dit betekent dat ook na 1 april 2020:

  • Alle 13 gravelbanen en de indoorbanen van Tennispark Marlot weer bespeelbaar zullen zijn.
  • De gezellige tennisclub HLTC Marlot weer met jong en oud zal deelnemen aan de competitie en alles in het werk zal stellen om het ledenaantal net als voorgaande jaren uit te bouwen.
  • De huur van losse banen en contractbanen weer mogelijk is.
  • De tennisschool Van Hal Tennis uitgebreide lesmogelijkheden zal verzorgen voor zowel leden als niet-leden.
  • Eenieder van harte welkom is om te komen genieten van al het lekkers dat Brasserie Marlot te bieden heeft.

Kortom, voldoende reden om ook na 1 april a.s. te komen genieten op ons gezellige tennispark in de wijk Marlot.

Mocht u nog vragen hebben, dan bent u van harte welkom om deze rechtstreeks aan ons te stellen zodat wij u nader kunnen informeren.

Wellicht tot snel op het tennispark!

Met vriendelijke groet,
Fan Jacobus and  Jorien Lengkeek
Exploitatie Marlot
 
---------------------------------------
 
Dear relations of Tennispark Marlot,
 
During the past weeks we have been informed about disturbing rumors that Tennispark Marlot and the tennis club HLTC Marlot would cease to exist after 1 April 2020.
 
In order to prevent misunderstandings and to deny these incorrect rumours, we want to inform you about the current situation of Tennispark Marlot, the tennis club HLTC Marlot and the tennis school Van Hal Tennis.
 
It is absolutely incorrect that Tennispark Marlot and HLTC Marlot will not be continued after 1 April 2020. It is also incorrect that we (Exploitation Marlot) intend to leave on 1 April 2020.
 
Last year, the duration of the lease was the subject of legal proceedings, as the owner of the tennis park (Tennispark Marlot BV) terminated the current lease agreement per 1 April 2020 on the assumption that the contract was entered into for a period of three years, whereas we are of the opinion that this termination is unlawful as we had mutually agreed, at the time of entering into this agreement, that we (Expoitatie Marlot) have a one-sided option to extend the lease period with another three year period.  The current situation is that we have appealed against the court's ruling (which is based on 3 years) and this appeal suspends the judgment.
 
As  a regular visitor, it will not surprise you that we chose to appeal, given all the efforts we have made during the past years to revive the tennis park, the club and the catering. We still hope that we can reach an amicable solution.
 
In anticipation of this procedure, we will make every effort to continue and, where possible, optimise, the facilities, the tennis courts and the catering that you have been accustomed to in recent years.
 
This means that from April 2020 onwards:
• That tennis will be played on all 13 clay courts and the indoor courts of Tennispark Marlot.
• Tennis club HLTC Marlot will continue to participate in the competition (with adult and youth teams) and will make every effort to expand the number of members, just as in previous years.
• Renting individual courts and contract courts is possible.
• The Van Hal Tennis tennis school will provide extensive learning opportunities for both members and non-members.
• Everyone is welcome to come and enjoy all the goodies that Brasserie Marlot has to offer.
 
In short, sufficient reasons to also visit and enjoy our cozy tennis park in the Marlot district after the first of April 2020.
 
We are happy to answer any questions you may have. Just ask us.
 
Looking forward to seeing you soon at the tennis park!
 
With kind regards,
Fan Jacobus and  Jorien Lengkeek
Exploitatie Marlot