1. Het zomerseizoen (buitenbanen) loopt van 1 april tot 15 oktober. Het winterseizoen (binnenbanen) loopt van 1 oktober tot 1 april.
 2. Na het spelen op de buitenbanen dient de gehele baan zorgvuldig met het sleepnet te worden gesleept.
 3. Spelers dienen na afloop van een partij de baan opgeruimd achter te laten.
 4. De speeltijden op de buitenbanen zijn van 9.00 tot zonsondergang.
 5. Het betreden van de tennishal is alleen toegestaan op schone sportschoenen. Sportschoenen met zwarte en/of afgevende zolen zijn binnen verboden, evenals schoenen waarmee op gravel is gespeeld. Het betreden van de buitentennisbanen is alleen toegestaan op daarvoor geschikte tennisschoenen, ander schoeisel is verboden.
 6. De spelers dienen gekleed te zijn in fatsoenlijke sportkleding zulks ter beoordeling van het parkmanagement.
 7. Spelers en/of bezoekers zijn verplicht telkens wanneer dit door of namens Tennispark Marlot nodig wordt geoordeeld medewerkers onmiddellijk de gelegenheid te geven tot het besproeien en onderhoud van de banen.
 8. Het is verboden versieringen, speciale verlichtingen, geluidsinstallaties, reclameborden enz. aan te brengen zonder schriftelijke toestemming van het parkmanagement van Tennispark Marlot.
 9. Tennislessen kunnen uitsluitend verzorgd na autorisatie van het management door bevoegde tennisleraren, op banen die daarvoor zijn aangewezen. Aanmelden voor tennislessen kan uitsluitend via de website www.hltcmarlot.nl of rechtstreeks bij de hoofdtrainer Niels van Hal 06-21837023 / tennisschool@hltcmarlot.nl.
 10. Het zonder toestemming of rechten gebruik maken van de banen en/of faciliteiten van Tennispark Marlot is verboden. Bij overtreding van dit verbod wordt een boete van € 80,– in rekening gebracht. Dit bedrag zal direct ter plekke moeten worden voldaan. Bij herhaaldelijk misbruik, weigering om de sanctie te voldoen en/of het verstrekken van een deugdelijke legitimatie, zal het parkmanagement aangifte doen.
 11. Het is niet toegestaan de baan/banen aan derden door te verhuren of in gebruik te geven, dan wel voor andere doeleinden te gebruiken dan sportbeoefening, tenzij anders overeengekomen.
 12. Verboden zijn al die gedragingen en handelingen, welke naar het oordeel van het parkmanagement van Tennispark Marlot in strijd zijn met de goede orde, hieronder vallen onder meer doch niet uitputtend:
  • hinderlijk of onbehoorlijk gedrag;
  • het maken van muziek;
  • het spelen met ballen buiten de banen;
  • het beklimmen van omrasteringen;
  • het verontreinigen van de banen of het bijbehorende terrein;
  • elke gedraging waardoor er beschadiging zou kunnen worden toegebracht aan parkeigendom zoals het springen of stappen over de netten.
 13. Het management of andere daartoe bevoegde personen hebben het recht om spelers en/of bezoekers die dit reglement schenden, of wiens gedrag daartoe aanleiding geeft, van het complex te verwijderen c.q. de toegang tot het complex te ontzeggen zonder opgave van redenen.
 14. Spelers en/of bezoekers dienen redelijke aanwijzingen gegeven door of namens medewerkers van Tennispark Marlot op te volgen.
 15. Gebruik van de accommodatie is voor eigen rekening en risico. Tennispark Marlot en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen sluiten aansprakelijkheid uit voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de speler en/of bezoeker. Tennispark Marlot is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van spelers en/of bezoekers. De speler en/of bezoeker vrijwaart Tennispark Marlot voor aanspraken van derden ter zake.
 16. Een ieder die klachten heeft wordt verzocht dit rechtstreeks ter kennis van de parkmanager te brengen.
 17. Het parkmanagement stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, noch voor ontvreemding of beschadiging van goederen op het tennispark.
 18. In de kleedkamer zijn kastjes te huur aan de bar. De huurprijs dient vooraf te worden voldaan.  De directie stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade of verlies. Na afloop van de huurperiode dient het gehuurde kastje te worden ontruimt en de sleutel te worden ingeleverd. 
 19. Op het park is een winkel aanwezig voor verkoop en reparatie aan sportartikelen; het is niet toegestaan dergelijke artikelen te verhandelen op het park.
 20. Het parkmanagement is bevoegd door weersomstandigheden een baan onbespeelbaar te laten verklaren.
 21. Het parkmanagement heeft steeds het recht de banen, als deze in orde gemaakt moeten worden, op te eisen.
 22. Roken is in het clubhuis, de tennishal en de kleedkamers en op de buitenbanen niet toegestaan. Op het terras mag er wel gerookt worden. Medewerkers van Tennispark Marlot zijn bevoegd om rokers te verzoeken om ergens anders plaats te nemen indien bezoekers hinder ondervinden van de rook.
 23. Honden van bezoekers zijn van harte welkom op Tennispark Marlot, zolang de baasjes maar weten hoe ze zich moeten gedragen.
 24. Het parkmanagement behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, algemeen erkende feestdagen, calamiteiten of andere redenen, maar zal trachten de leden en/of huurders vooraf hiervan op de hoogte te brengen. Tennispark Marlot is niet gehouden tot restitutie van gelden indien er in genoemde gevallen geen of beperkt gebruik van de faciliteiten kan worden gemaakt.
 25. Het Parkreglement maakt deel uit van elke baanhuurovereenkomst en is evenzeer van kracht ten aanzien van spelers en/of bezoekers die uit hoofde van andere afspraken gebruik maken van de faciliteiten van Tennispark Marlot (bijvoorbeeld uit hoofde van vaste baanhuur, parklidmaatschap, tennisles, of losse verhuur).
 26. Het is uitdrukkelijk verboden om fietsen en andere voertuigen te plaatsen op het park buiten de daarvoor aangewezen stalling. Bezoekers die gebruik willen maken van de banen 7 t/m 13 dienen hun fietsen te parkeren in de fietsenstalling naast het clubhuis.

Agenda

Laatste nieuws

Mooie plaatjes

We gaan de HLTC Marlot website binnenkort wat anders indelen. Daarom hebben we een aantal luchtfoto’s laten maken.
17 May 2021 lees meer »

Introductie actie

Om (nieuwe) tennissers te interesseren voor onze mooie club, start op 15 april een introductieactie.
17 May 2021 lees meer »

Nieuw bestuur

Afgelopen periode zijn we bezig geweest een nieuw bestuur samen te stellen.
17 May 2021 lees meer »